Нэгдсэн Христитгэлт Цахим хөтөч World Mission үндэстний төлөө магтаал залбиралд таныг урьж байна. 2015.09.07-нд 18:00 цагаас дэлгэрэнгүй......